DÁTOVÉ MESTO PRE PARTICIPATÍVNE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

 • preview

Názov a sídlo prijímateľa: Občianske združenie Futuristiq, Kopčianska 8, 851 01 Bratislava


Názov projektu: Dátové mesto pre participatívne územné plánovanie (transparentné – výkonné – vnímavé)


Miesto realizácie projektu: Prešov


Výška poskytnutého NFP: 304 174,19 €


Trvanie realizácie: 1.5.2018 – 1.7.2020


Stručný opis projektu:

V navrhovanom projekte “Dátové mesto pre participatívne územné plánovanie (transparentné - výkonné - vnímavé)“ sa zameriame na konkrétne aspekty a problémy, ktoré spolupracujúce mesto potrebuje riešiť pri územnom plánovaní, a na ktoré má podľa zahraničnej najlepšej praxe najväčší vplyv občianska participácia a práca s kvalitnými dátami. V projekte sa sústredíme hlavne na zveľaďovanie verejných priestorov a služieb, ktorých kvalitu a dopad na život v meste občania veľmi citlivo vnímajú.

Hlavným výstupom projektu bude vytvorenie online participatívnej platformy pre územné plánovanie, ktorá využije užitočné dátové zdroje pre dátovú vizualizáciu mesta – jeho pozitívnych a negatívnych stránok, príležitostí a hrozieb. Podľa preferencií daného mesta, sa vizualizácie budú orientovať na prioritné oblasti ako odpadové hospodárstvo, dopravná infraštruktúra, sociálne bývanie, zdravotníctvo, školstvo či cestovný ruch.

Správne nastavená a ucelená dátová politika sa stane základným predpokladom pre otvorenú správu mesta a tvorbu mestských politík. Relevantné, kvalitné a kompletné dáta umožňujú robiť správne a hodnotiteľné rozhodnutia a zároveň informujú občanov o dianí v meste, umožňujú im kontrolovať verejnú moc a podieľať sa na zlepšeniach.

Na základe analýzy dát a vizualizácie problémov mesta bude v ďalšom kroku vytvorené aspoň jedno inovatívne riešenie pre verejný priestor, ktoré bude postavené na efektívnej participácii cieľových skupín. Toto riešenie bude počas realizácie projektu otestované v praxi.

Stručné predstavenie dátového mesta:

Dátové mesto je koncept, ktorý využíva digitálne, informačné a komunikačné technológie na zlepšenie kvality života pre obyvateľov mesta. Budovanie dátového mesta všeobecne predstavuje rozvoj šiestich komponentov mesta, alebo funkčných oblastí, v ktorých vznikajú, sú testované a implementované rôzne inteligentné technologické riešenia.

 1. Inteligentná doprava (Projektovanie efektívnejších, ekologickejších a integrovaných dopravných systémov.)
 2. Inteligentné prostredie (Využívanie technológií na ochranu životného prostredia a na zabezpečenie trvalo udržateľného prostredia.)
 3. Inteligentný život (Formovanie spôsobu využívania technológií tak, aby zjednodušovali a spríjemňovali životy nám všetkým.)
 4. Inteligentná ekonomika (Budovanie účelnejšej a trvalo udržateľnej prosperujúcej ekonomiky.)
 5. Inteligentná spoločnosť (Modelovanie uvedomelej spoločnosti, ktorá využíva technológie na to aby zlepšila svet.)
 6. Inteligentné riadenie (Vytvorenie progresívneho partnerstva medzi vládou a verejnosťou, posilnenie vládnych inštitúcií a integrácia všetkých častí spoločnosti.)

(Vytvorenie progresívneho partnerstva medzi vládou a verejnosťou, posilnenie vládnych inštitúcií a integrácia všetkých častí spoločnosti.)

 • Využívanie kvalitných a spoľahlivých dát o reálnom stave mesta v objektívnych procesoch rozhodovania
 • Využívanie dát na to, aby bolo mesto čo najpriaznivejšie na bývanie a prácu - čím sa stáva atraktívnym cieľom pre firmy a talentovaných ľudí
 • Identifikovanie nových zdrojov dát - od stavu znečistenia až po dáta o premávke - ktoré sú zdieľané s cieľom rozvíjať lepšie alebo nové služby
 • Efektívne zapojenie súkromného a neziskového sektora a občanov do územného plánovania a participatívneho riadenia mesta
 • Zmena kultúry na mesto schopné akčne reagovať na potreby svojich obyvateľov podporou efektívnej komunikácie a kreatívneho riešenia problémov

Hlavné benefity transformácie na dátové mesto:

 • Transparentnosť
  V dobre fungujúcej, demokratickej spoločnosti musia občania vedieť, čo ich samospráva robí. Na to aby to vedeli, musia mať možnosť voľne pristupovať k mestským dátam a informáciám a zdieľať tieto informácie s inými občanmi.
 • Participatívne riadenie mesta
  Väčšinu času občania môžu iba sporadicky ovplyvňovať svoje vlastné riadenie - väčšinou len pri voľbách každých 4 až 5 rokov. Sprístupnením dát môžu občania byť oveľa viac priamo informovaní a zapojení do rozhodovania.
 • Ekonomický rast a sociálna empatia
  V digitálnom veku sú údaje kľúčovým zdrojom sociálnych a obchodných aktivít. Všetko od nájdenia miestnej pošty k budovaniu vyhľadávacieho nástroja vyžaduje prístup k údajom, z ktorých väčšina je vytvorená alebo držaná vládou. Sprístupnením dát môže samospráva pomôcť pri vytváraní inovatívnych podnikov a služieb, ktoré prinášajú sociálnu a obchodnú hodnotu.
 • Efektívne a lepšie fungujúce mesto
  Používanie moderných technológií a efektívna a interaktívna správa dát zlepší fungovanie a plánovanie mesta, zmodernizuje infraštruktúru a riadenie a vytvorí živé mesto, ktoré bude prepojené na potreby jeho obyvateľov a bude vedieť na tieto potreby proaktívne reagovať.

Hlavné aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu pod názvom „Premena partnerského mesta na dátové mesto a zavedenie participatívnej platformy pre územné plánovanie“ bude rozdelená na štyri nasledujúce podaktivity:

Podaktivita 1.1: Audit a zhodnotenie dostupnosti a využívania dát pre participatívne a inteligentné územné plánovanie

Účelom auditu je identifikovať, ktoré prístupy sa doteraz osvedčili, ale taktiež neosvedčili pri participatívnej príprave územného plánu mesta alebo zóny, ako aj zhodnotiť, v akej miere je rozhodovanie podporené kvalitnými dátami a vizualizáciami. Účelom je tiež zistiť, v akom vývojovom štádiu inteligentného a dátového mesta sa partnerské mesto nachádza. Zámerom je zanalyzovať, aký potenciál riešiť identifikované problémy má dostupnosť kvalitných údajov, interaktívnosť a atraktívnosť celého procesu plánovania a prípravy územného plánu obce pre spokojnosť občanov, neziskových organizácií, odbornej verejnosti či investorov. Zameriame sa na strategické ako aj na operatívne plánovanie rozvoja územia a riešenia problémov.

Podaktivita 1.2: Práca s dostupnými dátami v meste

Účelom je prispieť k inteligentnejším rozhodnutiam a plánovaniu samosprávy na základe zberu stále väčšieho množstva dát o mestách. Zámerom je tiež nachádzať nové prístupy ako medzi sebou prepájať rôzne typy dát, vrátane otvorených dát, a ako ich zdieľať medzi jednotlivými zainteresovanými skupinami.

Dáta predstavujú jeden z kritických prvkov, ktoré budú určovať úspech transformácie miest na inteligentné mestá. Aby mohlo byť mesto považované za úspešné, malo by byť schopné získavať dáta z viacerých zdrojov, ale najmä od občanov, ktorí predstavujú neoddeliteľnú súčasť inteligentných miest, od ktorých majú získavať mnoho prínosov a možností pre lepší život. Získané dáta sú následne využívané na realizáciu informovaných rozhodnutí, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu života občanov a ďalších subjektov. Prístup k spracovaným údajom pomôže zaviesť úplne nové rozhodovacie procesy, ktoré môžu byť:

 • Automatizované
 • Decentralizované
 • Participatívne
 • Na základe objektívnych faktov
 • Proaktívne

Podaktivita 1.3: Príprava stratégie a cestovnej mapy pre dátové mesto

Účelom je prísť s realizovateľnou stratégiou a cestovnou mapou, ktoré zadefinujú udržateľný spôsob reformy mesta na dátové mesto, ktoré sa rozhoduje participatívnym spôsobom na základe objektívnych dát. Kľúčové bude prísť s novými zaujímavými biznis modelmi, aby bolo možné stratégiu realizovať aj pri obmedzenom rozpočte miest.

Podaktivita 1.4: Vytvorenie participatívnej platformy pre územné plánovanie a zavedenie rýchlych víťazstiev do praxe

Experti a politické vplyvy dominujú mestskému plánovaniu – developeri, architekti a zamestnanci samospráv robia kľúčové rozhodnutia. Pritom existuje veľa kritík tohto prístupu, pretože štatistické údaje o hluku, znečistení alebo kriminalite nedostatočne odzrkadľujú to, ako sa ľudom skutočne na danom mieste žije a aké problémy ich trápia. Účelom je preto poskytnúť také digitálne nástroje a zavádzať takú kultúru pri plánovaní, ktorá dokáže efektívne zapojiť široké spektrum občanov a zainteresovaných do rozhodovacieho procesu. Zámerom je získať kolektívnu múdrosť občanov pre lepšie a inteligentnejšie rozhodnutia.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk/co-je-op-evs.


Cieľové skupiny: Mestá a samospráva


Kľúčové slová: big data, data-driven city, evidence based policy