DÁTOVÉ MESTO PRE PARTICIPATÍVNE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

 • preview

Názov a sídlo prijímateľa: Občianske združenie Futuristiq, Kopčianska 8, 851 01 Bratislava


Názov projektu: Dátové mesto pre participatívne územné plánovanie (transparentné – výkonné – vnímavé)


Miesto realizácie projektu: Prešov


Výška poskytnutého NFP: 304 174,19 €


Trvanie realizácie: 1.5.2018 – 1.7.2020


Výstupy: Výstupy projektu sa nachádzajú nižšie na stránke.


Stručný opis projektu:

V navrhovanom projekte “Dátové mesto pre participatívne územné plánovanie (transparentné - výkonné - vnímavé)“ sa zameriame na konkrétne aspekty a problémy, ktoré spolupracujúce mesto potrebuje riešiť pri územnom plánovaní, a na ktoré má podľa zahraničnej najlepšej praxe najväčší vplyv občianska participácia a práca s kvalitnými dátami. V projekte sa sústredíme hlavne na zveľaďovanie verejných priestorov a služieb, ktorých kvalitu a dopad na život v meste občania veľmi citlivo vnímajú.

Hlavným výstupom projektu bude vytvorenie online participatívnej platformy pre územné plánovanie, ktorá využije užitočné dátové zdroje pre dátovú vizualizáciu mesta – jeho pozitívnych a negatívnych stránok, príležitostí a hrozieb. Podľa preferencií daného mesta, sa vizualizácie budú orientovať na prioritné oblasti ako odpadové hospodárstvo, dopravná infraštruktúra, sociálne bývanie, zdravotníctvo, školstvo či cestovný ruch.

Správne nastavená a ucelená dátová politika sa stane základným predpokladom pre otvorenú správu mesta a tvorbu mestských politík. Relevantné, kvalitné a kompletné dáta umožňujú robiť správne a hodnotiteľné rozhodnutia a zároveň informujú občanov o dianí v meste, umožňujú im kontrolovať verejnú moc a podieľať sa na zlepšeniach.

Na základe analýzy dát a vizualizácie problémov mesta bude v ďalšom kroku vytvorené aspoň jedno inovatívne riešenie pre verejný priestor, ktoré bude postavené na efektívnej participácii cieľových skupín. Toto riešenie bude počas realizácie projektu otestované v praxi.

Stručné predstavenie dátového mesta:

Dátové mesto je koncept, ktorý využíva digitálne, informačné a komunikačné technológie na zlepšenie kvality života pre obyvateľov mesta. Budovanie dátového mesta všeobecne predstavuje rozvoj šiestich komponentov mesta, alebo funkčných oblastí, v ktorých vznikajú, sú testované a implementované rôzne inteligentné technologické riešenia.

 1. Inteligentná doprava (Projektovanie efektívnejších, ekologickejších a integrovaných dopravných systémov.)
 2. Inteligentné prostredie (Využívanie technológií na ochranu životného prostredia a na zabezpečenie trvalo udržateľného prostredia.)
 3. Inteligentný život (Formovanie spôsobu využívania technológií tak, aby zjednodušovali a spríjemňovali životy nám všetkým.)
 4. Inteligentná ekonomika (Budovanie účelnejšej a trvalo udržateľnej prosperujúcej ekonomiky.)
 5. Inteligentná spoločnosť (Modelovanie uvedomelej spoločnosti, ktorá využíva technológie na to aby zlepšila svet.)
 6. Inteligentné riadenie (Vytvorenie progresívneho partnerstva medzi vládou a verejnosťou, posilnenie vládnych inštitúcií a integrácia všetkých častí spoločnosti.)

(Vytvorenie progresívneho partnerstva medzi vládou a verejnosťou, posilnenie vládnych inštitúcií a integrácia všetkých častí spoločnosti.)

 • Využívanie kvalitných a spoľahlivých dát o reálnom stave mesta v objektívnych procesoch rozhodovania
 • Využívanie dát na to, aby bolo mesto čo najpriaznivejšie na bývanie a prácu - čím sa stáva atraktívnym cieľom pre firmy a talentovaných ľudí
 • Identifikovanie nových zdrojov dát - od stavu znečistenia až po dáta o premávke - ktoré sú zdieľané s cieľom rozvíjať lepšie alebo nové služby
 • Efektívne zapojenie súkromného a neziskového sektora a občanov do územného plánovania a participatívneho riadenia mesta
 • Zmena kultúry na mesto schopné akčne reagovať na potreby svojich obyvateľov podporou efektívnej komunikácie a kreatívneho riešenia problémov

Hlavné benefity transformácie na dátové mesto:

 • Transparentnosť
  V dobre fungujúcej, demokratickej spoločnosti musia občania vedieť, čo ich samospráva robí. Na to aby to vedeli, musia mať možnosť voľne pristupovať k mestským dátam a informáciám a zdieľať tieto informácie s inými občanmi.
 • Participatívne riadenie mesta
  Väčšinu času občania môžu iba sporadicky ovplyvňovať svoje vlastné riadenie - väčšinou len pri voľbách každých 4 až 5 rokov. Sprístupnením dát môžu občania byť oveľa viac priamo informovaní a zapojení do rozhodovania.
 • Ekonomický rast a sociálna empatia
  V digitálnom veku sú údaje kľúčovým zdrojom sociálnych a obchodných aktivít. Všetko od nájdenia miestnej pošty k budovaniu vyhľadávacieho nástroja vyžaduje prístup k údajom, z ktorých väčšina je vytvorená alebo držaná vládou. Sprístupnením dát môže samospráva pomôcť pri vytváraní inovatívnych podnikov a služieb, ktoré prinášajú sociálnu a obchodnú hodnotu.
 • Efektívne a lepšie fungujúce mesto
  Používanie moderných technológií a efektívna a interaktívna správa dát zlepší fungovanie a plánovanie mesta, zmodernizuje infraštruktúru a riadenie a vytvorí živé mesto, ktoré bude prepojené na potreby jeho obyvateľov a bude vedieť na tieto potreby proaktívne reagovať.

Hlavné aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu pod názvom „Premena partnerského mesta na dátové mesto a zavedenie participatívnej platformy pre územné plánovanie“ bude rozdelená na štyri nasledujúce podaktivity:

Podaktivita 1.1: Audit a zhodnotenie dostupnosti a využívania dát pre participatívne a inteligentné územné plánovanie

Účelom auditu je identifikovať, ktoré prístupy sa doteraz osvedčili, ale taktiež neosvedčili pri participatívnej príprave územného plánu mesta alebo zóny, ako aj zhodnotiť, v akej miere je rozhodovanie podporené kvalitnými dátami a vizualizáciami. Účelom je tiež zistiť, v akom vývojovom štádiu inteligentného a dátového mesta sa partnerské mesto nachádza. Zámerom je zanalyzovať, aký potenciál riešiť identifikované problémy má dostupnosť kvalitných údajov, interaktívnosť a atraktívnosť celého procesu plánovania a prípravy územného plánu obce pre spokojnosť občanov, neziskových organizácií, odbornej verejnosti či investorov. Zameriame sa na strategické ako aj na operatívne plánovanie rozvoja územia a riešenia problémov.

Podaktivita 1.2: Práca s dostupnými dátami v meste

Účelom je prispieť k inteligentnejším rozhodnutiam a plánovaniu samosprávy na základe zberu stále väčšieho množstva dát o mestách. Zámerom je tiež nachádzať nové prístupy ako medzi sebou prepájať rôzne typy dát, vrátane otvorených dát, a ako ich zdieľať medzi jednotlivými zainteresovanými skupinami.

Dáta predstavujú jeden z kritických prvkov, ktoré budú určovať úspech transformácie miest na inteligentné mestá. Aby mohlo byť mesto považované za úspešné, malo by byť schopné získavať dáta z viacerých zdrojov, ale najmä od občanov, ktorí predstavujú neoddeliteľnú súčasť inteligentných miest, od ktorých majú získavať mnoho prínosov a možností pre lepší život. Získané dáta sú následne využívané na realizáciu informovaných rozhodnutí, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu života občanov a ďalších subjektov. Prístup k spracovaným údajom pomôže zaviesť úplne nové rozhodovacie procesy, ktoré môžu byť:

 • Automatizované
 • Decentralizované
 • Participatívne
 • Na základe objektívnych faktov
 • Proaktívne

Podaktivita 1.3: Príprava stratégie a cestovnej mapy pre dátové mesto

Účelom je prísť s realizovateľnou stratégiou a cestovnou mapou, ktoré zadefinujú udržateľný spôsob reformy mesta na dátové mesto, ktoré sa rozhoduje participatívnym spôsobom na základe objektívnych dát. Kľúčové bude prísť s novými zaujímavými biznis modelmi, aby bolo možné stratégiu realizovať aj pri obmedzenom rozpočte miest.

Podaktivita 1.4: Vytvorenie participatívnej platformy pre územné plánovanie a zavedenie rýchlych víťazstiev do praxe

Experti a politické vplyvy dominujú mestskému plánovaniu – developeri, architekti a zamestnanci samospráv robia kľúčové rozhodnutia. Pritom existuje veľa kritík tohto prístupu, pretože štatistické údaje o hluku, znečistení alebo kriminalite nedostatočne odzrkadľujú to, ako sa ľudom skutočne na danom mieste žije a aké problémy ich trápia. Účelom je preto poskytnúť také digitálne nástroje a zavádzať takú kultúru pri plánovaní, ktorá dokáže efektívne zapojiť široké spektrum občanov a zainteresovaných do rozhodovacieho procesu. Zámerom je získať kolektívnu múdrosť občanov pre lepšie a inteligentnejšie rozhodnutia.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk/co-je-op-evs.

Výstupy projektu:

V úvode projektu sme sa zamerali na analýzu súčasného stavu participatívnej prípravy územného plánu mesta a využívania dát, ako aj na analýzu kvality riadenia a dohľadu mesta, obce alebo samosprávneho celku vo svetovom meradle.

Pre dátové mesto sú kvalitné dáta to, čo kvalitné suroviny pre vychytenú reštauráciu. Ako výstup nášho projektu ponúkame mestám a obciam metodický dokument na efektívny a neustále sa zlepšujúci manažment dát, ktorý dokáže poskytnúť dátami riadenému mestu kvalitné „suroviny“ v podobe dát.

To však nie je možné uskutočniť na počkanie. Preto sme pre mestá vytvorili aj návody, ako si nastaviť dlhodobú stratégiu a akčný plán svojej zmeny na dátové mesto. Ponúkli sme mestám tiež prehľad finančných nástrojov, pomocou ktorých možno budovať dátové mesto.

Pre plánovanie mesta, ktoré dokáže ponúknuť niečo pre každého, sme vytvorili participatívnu platformu Dátového mesta aipowered.city. Pomocou tejto platformy sa môže odborná aj laická verejnosti zúčastňovať na lepšom plánovaní mesta. O tom, ako túto platformu používať, sa dočítate v našom metodickom dokumente.

Pre partnerské mesto Prešov sme vyvinuli platformu pre vizualizáciu dát mesta Prešov, ktorá je napojená na databázu podporujúcu priestorové údaje. Platformu je veľmi jednoduché naplniť dátami aj z iných miest.

Informačné aktivity:

1. Inovatívny prístup k plánovaniu mesta ako aj jeho relevantnosť do budúcnosti sme si overili na medzinárodnom podujatí „Architecture of the Future Conference“ v Kyjeve v októbri 2018, ktoré privítalo svetových odborníkov v oblasti architektúry a urbanizmu (napríklad zo ZAHA Hadid Architects v Londýne či C.F: Moller Architects v Dánsku) Náš príspevok pre vyše 600 hostí si môžete pozrieť tu.

2. V marci 2019 sme aktívne podporili aj konferenciu Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, na ktorej sme v marci aj prezentovali výsledky projektu.

3. V septembri 2019 sme počas Festivalu architektúry a dizajnu FEAD v Prešove prezentovali spôsoby, ako môže samospráva reagovať na pocity občanov vďaka analýzam pocitových máp. Tiež sme vysvetľovali, že pri tvorbe vízie mesta nejde len o vzletné slová a plané sľuby, ale o prvý kľúčový krok v strategickom a územnom plánovaní mesta. Prezentáciu si môžete pozrieť tu.

4. V októbri 2019 Zúčastnili sme sa na trojdňovom podujatí Šarišský hackathon, kde sme prezentovali projekt, zároveň sme hodnotili súťažiacich a odovzdávali cenu výhercom.

5. O našom projekte sa dočítate aj v článku v Pravde a v článku na Startitup.


Cieľové skupiny: Mestá a samospráva


Kľúčové slová: big data, data-driven city, evidence based policy