ZDRAVÍ SPOLUŽIACI - LEPŠIA POLITIKA VEREJNÉHO ZDRAVIA DETÍ A MLÁDEŽE

 • preview
 • preview
 • preview

Názov a sídlo prijímateľa: Občianske združenie Futuristiq, Kopčianska 8, 851 01 Bratislava


Názov projektu: ZDRAVÍ spoluŽIACI - Lepšia politika verejného zdravia detí a mládeže


Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj


Výška poskytnutého NFP: 376 451,18 €


Trvanie realizácie: Marec 2019 – Júl 2021


Stručný opis projektu:

Zdravie, ako stav fyzického, emocionálneho a sociálneho blahobytu a vzdelávanie spolu úzko súvisia. Školy disponujú potenciálom zohrávať dôležitú úlohu pri zlepšovaní tak vzdelávania, ako aj zdravia a pri zmierňovaní nerovnosti v zdraví svojich žiakov. Témy súvisiace so zdravím by však nemali byť „izolované“ v živote detí a mladých ľudí, pretože celkové prostredie, v ktorom žijú je významným determinantom pri formovaní ich správania.

Realizácia projektu ZDRAVÍ spoluŽIACI - Lepšia politika verejného zdravia deti a mládeže si kladie za cieľ riešiť nasledujúce potreby pri budovaní zdravého životného štýlu detí a mládeže:

 • Zlepšenie prevencie a manažmentu ochorení detí/mládeže
  Preventívne prehliadky u detí od 3 do 18 rokov sa vykonávajú v dvojročnom cykle. Počas prehliadky však všeobecný lekár nemusí mať k dispozícii bližšie adekvátne informácie o vývoji dieťa, jeho návykoch počas posledných rokov a najmä varovné signály môžu ostať v medziobdobí bez povšimnutia. Chýbajú cielené stratégie zlepšenia zdravia sub-populácií detí na základe spolupráce škôl a zdravotníckych inšitutícii v jednotlivých oblastiach, regiónoch.
 • Zvýšenie gramotnosti detí/mládeže v oblasti zdravia
  Deťom a mládeži chýbajú zručnosti, ako získavať a porozumieť údajom o svojom zdraví, zdravotníckym informáciám a poskytovaným zdravotným službám, aby sa učili prijímať v neskoršom živote adekvátne rozhodnutia spojené so svojím zdravím. V rámci vzdelávania absolvujú náuku o ľudskom tele, či kurz prvej pomoci, avšak chýba im kontakt s reálnou skúsenosťou, s prácou so skutočných dátami, ich interpretáciou a následným overovaním v realite (learning by doing).
 • Zavedenie cielených a komplexných opatrení škôl na podporu rozvoja zdravého životného štýlu na základe evidencie
  Školy v súčasnosti cielene nevytvárajú povedomie o sebe, ako o zdravie podporujúcej škole, chýba užšia spolupráca školy/učiteľov so žiakmi a rodičmi v tejto téme, ako aj včasné podchytenie varovných signálov a následné cielené opatrenia/kampane školy na základe analyzovaných dostupných údajov o subpopuláciách žiakov na škole.

Predkladaný projekt chce nadviazať na realizovaný celonárodný certifikovaný program Školy podporujúce zdravie v rokoch 2001-2003, ktorý bol iniciovaný WHO, avšak s úsilím zapojiť do podpory zdravia detí a mládeže širšiu komunitu zainteresovaných strán, aktuálne behaviorálne, medicínske poznatky, ako aj moderné technológie, ktoré sa stali bežnou súčasťou života detí a mládeže v posledných rokoch.

Pre úplnosť uvádzame ciele, o ktoré sa projekt Školy podporujúce zdravie usiloval:

 • evokovať pocit zodpovednosti za zdravie v žiakoch, učiteľoch, rodičoch a v komunite okolo školy,
 • viesť žiakov, zamestnancov školy a rodičov k zdravému životnému štýlu,
 • ukázať širokú paletu reálnych a atraktívnych možností v rámci zdravého spôsobu života,
 • vytvárať zdravé prostredie na prácu a učenie,
 • stanoviť jasné zásady podpory zdravia a fyzickej a psychickej bezpečnosti pre celé osadenstvo školy,
 • integrovať komplexnú výchovu k zdraviu do výučby všetkých predmetov, využívať aktivizujúce a participačné metódy výučby,
 • pôsobiť na žiakov nielen počas vyučovacích hodín, ale aj mimo nich: vytvárať dobrú atmosféru a zabezpečiť neformálnosť pôsobenia (skryté osnovy),
 • podporovať dobré vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi, rodinou a mimoškolskou komunitou.

Primárnu cieľovú skupinu projektu predstavujú žiaci/rodičia, školy/pedagógovia, ako aj lekári pre deti a dorast. Pri realizácií projektu sa však počíta so zapojením subjektov zo širšieho spektra – kompetentní pracovníci úradov samosprávnych krajov a obcí, neziskové, akademické organizácie, či subjekty pôsobiace v súkromnom sektore so záujmom v oblasti podpory zdravia deti a mládeže.

Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu zaangažovanosti žiakov a ich rodičov do procesu starostlivosti o ich zdravie, k včasnejšiemu podchyteniu varovných signálov u žiakov na školách a tým aj k cielenému znižovaniu rizika výskytu ochorení či nežiaduceho správania sa. Projekt podporí budovanie zdravého životného štýlu a umožní prevenciu s vyšším efektom, ako iba absolvovaním pravidelných prehliadok.

Využitie potenciálu moderných technológií, rozvoj fyzickej aktivity, zdravého stravovania a gramotnosti v oblasti zdravia predstavuje jednu z kľúčových výziev a úloh verejného zdravotníctva a školstva pre budovanie zdravého životného štýlu najmladších generácií. Mnohé zdravotné problémy, ktoré boli v minulosti typické pre ľudí stredného a staršieho veku sa totiž začínajú objavovať už v detskom veku.

Hlavné benefity:

Motiváciou projektu je prezentovať komplexný, tzv. holistický prístup k riešeniu problematiky zdravia detí a mládeže (synergicky prepájať jednotlivé čiastkové oblasti – ako zdravá strava, pohyb, správanie, zdravotná gramotnosť, monitoring a evaluácia) za pomoci moderných informačných technológií, ako aj behaviorálnych, medicínskych poznatkov. A tým otvoriť túto oblasť inováciám.

Úmyslom je prispieť k participatívnej tvorbe efektívnej verejnej politiky v oblasti zdravia detí a mládeže do budúcnosti zaangažovaním subjektov z rôzneho spektra a vychádzajúc pritom z rôznorodých dostupných dátových zdrojov. Zároveň bude slúžiť ako podkladová báza informácií k príprave účinnejších opatrení kompetentných verejných orgánov s cieľom podpory zdravia najmladšej generácie, ako aj samotných škôl na základe nových dostupných dát.

Po realizácií projektu by malo byť prítomné širšie povedomie o jednotlivých aspektoch spojených so zdravím z pohľadu jednotlivých cieľových skupín, ako aj to, aké riešenia je možné vytvárať na podporu zdravého životného štýlu u detí a mládeže využívajúc pritom moderné technológie.

Výsledky projektu, ktoré sa projekt svojimi podaktivitami bude usilovať dosiahnuť predstavujú:

 • Navrhnuté odporúčania pre zefektívnenie, zvýšenie účinnosti súčasnej verejnej politiky a aktivít verejných inštitúcií v oblasti zdravia detí a mládeže
 • Zvýšené povedomie o vzájomne prepojených aspektoch ovplyvňujúcich zdravie detí a mládeže
 • Dostupné dáta pre diskusiu a návrh efektívnych a účinných politík a opatrení v oblasti podpory zdravia detí a mládeže
 • Oblasť podpory zdravia detí a mládeže (na školách) otvorená inováciam
Hlavné aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu Tvorba lepšej verejnej politiky zdravia detí a mládeže je v súlade s typom aktivity Procesy, systémy a politiky a bude realizovaná prostredníctvom 4 podaktivít:

 • Podaktivita 1.1: Monitoring súčasnej verejnej politiky a aktivít verejných inštitúcií s ohľadom na podporu zdravia u detí a mládeže (Monitoring aktivít)
 • Podaktivita 1.2: Vypracovanie zhodnotenia stavu verejnej politiky prostredníctvom aktivít škôl podporujúcich zdravie v partnerskom regióne (Hodnotenie)
 • Podaktivita 1.3: Vytvorenie platformy „Školy podporujúce zdravie“ (Návrh riešení)
 • Podaktivita 1.4: Návrh konkrétnych riešení na optimalizáciu verejnej politiky a otestovanie konkrétneho pilotného riešenia na podporu verejného zdravia v praxi (Návrh riešení)

Podaktivita 1.1 bude zameraná na analýzu a monitoring východiskového stavu verejnej politiky verejného zdravotníctva. Zanalyzuje sa obsah, ciele a zhodnotí dopad realizovaných verejných politík ako aj aktivít verejných inštitúcií spojených s podporou zdravia detí a mládeže tak na národnej, ako aj regionálnej úrovni vo vybranom Banskobystrickom kraji aj na základe metodiky WHO Health Impact Assessment. Výstupy budú podkladom pre neskorší návrh optimalizačných opatrení v podaktivite 1.4, ktoré budú predložené kompetentným orgánom na posúdenie/zapracovanie.

Vychádzajúc z monitoringu verejnej politiky a aktivít verejných inštitúcií bude v podaktivite 1.2 uskutočnené hodnotenie aktivít škôl ako škôl podporujúcich zdravie vo vybranom kraji aj na základe celoeurópskej metodiky siete School For Health in Europe. Podaktivita tak umožní zmapovať úzke miesta škôl pri podpore zdravia svojich žiakov, ako aj mieru napĺňania cieľov existujúcej politiky verejného zdravia.

Online platforma vytvorená v podaktivite 1.3 prinesie spoločný komunikačný priestor pre všetky subjekty, ľudí so záujmom o tému podpory zdravia detí a mládeže. Jej súčasťou budú taktiež dokumenty vypracované v projekte a prehľadné štatistiky k téme zdravia detí a mládeže, ktoré prostredníctvom moderných technológií dátovej analytiky a vizualizácie budú ponúkať dostupné údaje z rôznorodých zdrojov.

Na základe zistení v predchádzajúcich podaktivitách budú v podaktivite 1.4 navrhnuté riešenia pre optimalizáciu politiky verejného zdravia deti a mládeže a v praxi otestované konkrétne riešenie na vybraných školách. Úlohou pilotného projektu bude zabezpečiť komplexnú podporu zdravia žiakov na škole, tj. nebude sa zameriavať izolovane na určitú oblasť, ako zdravá výživa alebo fyzická aktivita, ale bude synergicky prepájať problematiku všetkých oblastí. Výsledky inovatívneho pilotného riešenia, ktoré bude využívať aj moderné technológie budú následne otvorené širšej diskusii. V prípade pozitívnych výsledkov sa budú aj prostredníctvom vybudovanej platformy v poslednej podaktivite hľadať možnosti na škálovanie/transfer riešenia na ďalšie školy v regióne či na celoslovenskej úrovni.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk/co-je-op-evs.

Výstupy projektu:

V úvode projektu sme sa zamerali na analýzu a hodnotenie cieľov, obsahu a samotného dopadu verejných politík a realizovaných aktivít verejných inštitúcií, ktoré sa týkali oblasti podpory zdravia detí a mládeže. O výsledkoch tohto hodnotenia sa môžete dočítať v našich analytických dokumentoch pre národnú a regionálnu úroveň. Detailnejšie sa o určených kritériách použitých pri retrospektívnej analýze legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení dozviete tu.

Na základe zistení týchto analytických dokumentov sme zrealizovali medzi všetkými základnými a strednými školami v Banskobystrickom kraji dotazníkový prieskum, ktorý bol vypracovaný podľa celoeurópskej metodiky siete Schools For Health in Europe. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zhodnotiť aktuálnu úroveň podpory zdravia na jednotlivých školách v regióne. Dotazník vyplnilo 171 škôl a výsledky tohto prieskumu sme spracovali v hodnotiacom dokumente.

Pre spoluprácu rôznych zúčastnených strán v oblasti podpory zdravia detí a mládeže tvoríme platformu zdravispolu.club. Ponúkame na nej analýzu dát z rôznych zdrojov v prívetivej forme, aby debaty nad návrhmi zlepšení verejných politík a opatrení boli založené na dôkazoch. Platforma je tiež priestorom pre prezentáciu skúseností a úspešných projektov zameraných na zlepšovanie životného štýlu detí a mladých.

Informačné aktivity:

Náš dotazníkový prieskum, vytvorený podľa celoeurópskej metodiky siete Schools For Health in Europe, do ktorého sa zapojilo 171 škôl v Banskobystrickom regióne, vyzeral takto.

O pokroku na projekte a realizácii dotazníkového prieskumu informoval aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici v tejto tlačovej správe.

Inovatívny prístup k téme zdravšieho stravovania a podpory zdravotnej gramotnosti na školách s využitím dát a technológií sme prezentovali aj počas Akadémie Schools for Health in Europe v roku 2020. Náš príspevok si môžete pozrieť tu.

Naše aktivity nájdete aj na Facebooku.


Cieľové skupiny: Školy, žiaci a inštitúcie verejného zdravotníctva


Kľúčové slová: wearables, big data, evidence based policy