PARTICIPATÍVNE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

  • preview
  • preview
Popis prípadovej štúdie

V projekte sa zameriavame na konkrétne aspekty a problémy, ktoré spolupracujúce mesto potrebuje riešiť pri územnom plánovaní, a na ktoré má podľa zahraničnej najlepšej praxe najväčší vplyv občianska participácia a práca s kvalitnými dátami. V projekte sa sústredíme hlavne na zveľaďovanie verejných priestorov a služieb, ktorých kvalitu a dopad na život v meste občania veľmi citlivo vnímajú. Hlavným výstupom projektu bude vytvorenie online participatívnej platformy pre územné plánovanie, ktorá využije užitočné dátové zdroje pre dátovú vizualizáciu mesta – jeho pozitívnych a negatívnych stránok, príležitostí a hrozieb. Podľa preferencií daného mesta, sa vizualizácie budú orientovať na prioritné oblasti ako odpadové hospodárstvo, dopravná infraštruktúra, sociálne bývanie, zdravotníctvo, školstvo či cestovný ruch.


Cieľové skupiny: mestá, urbanisti, odborná a laická verejnosť


Kľúčové slová: participácia, big data, kolaboratívne nástroje